Monday, November 7, 2011

Illustration Friday--Stripes

 
For Illustration Friday 11/11/11.

No comments: